15/11/16

Resumos climàticos e incoerèntzias polìticas

de Maurìtziu Sale

Deretos UNFCCC   URL imàgine Fiat su 1992, suta su controllu de s’Onu, chi aiant cumintzadu a nde faeddare, de clima. Fiat in Rio de Janeiro. Semper su matessi annu in New York aiant istituidu sa Cunventzione cuadru subra de s’evolutzione climàtica. Su 1995 - in Berlinu - nch’ammanieint su Cop 1 crompende·nche a su Mandadu de Berlinu chi proponiat una fase de chirca, de duos annos, pro cuncordare - Istadu cun Istadu - una sèrie de atziones contra a su disacatu. Su 1995, in Ginevra su Cop 2. Inie sos Istados Unidos de Amèrica cumintzeint a detare lege, inditende a sos àteros istados su chi diant àere dèvidu fàghere, ma sena bi leare parte e sena leare impinnos polìticos e programàticos. Su 1997 si nche fiant tramudados totus a Kyoto, a su Cop 3 pro sestare tàtica e istrategia de sa luta contra a sa crèschida istremenada de su calore terrestre. In Giapone bi fiant belle totus, francu Austràlia e Iua, pro istèrrere su protocollu famadu chi intreit in vigore petzi in su 2005.

Dae tando b’at àpidu unu tiristratza de propostas e contrapropostas in unu dillu a corfos de Cop. Su 2000 Cop 6, in s’Aja in contu de santziones de aplicare contra a chie non rispetaiat sos acordos: perunu resurtadu, perunu impinnu. Su 2001 in Bonn, Cop 6-bis: propostas de finantziamentu pro chie bi reventiat a minimare su Co2 a livellu globale alias perunu resurtadu, perunu impinnu. Semper in su 2001 (Cop 7 de Marrakech) burrumballa burocràtica a cuintales: perunu resurtadu, perunu impinnu. Su 2003 in Milanu, Cop 9. Propostas in àmbitu de furestas cun prantumatzione noa de àrbores e matas: sos resurtados e sos impinnos los giughimus suta sos ogros cada die, mescamente in Sardigna, ma finas in Califòrnia e in Canadà. E posca Montreal Cop 11, su 2005; Nairobi Cop 12, su 2006; Bali Cop 13, su 2007; Poznan Cop 14, su 2008; Copenaghen Cop 15, su 2009; Cancun Cop 16, su 2010; Durban Cop 17, su 2011; Doha Cop 18, su 2012; Varsàvia Cop 19 , su 2013; Lima Cop 20, su 2014.

Perunu resurtadu de leare in cunsideru fintzas a nche cròmpere a Parigi, s’annu coladu, cun su Cop 21. In Frantza - presentes totus - s'acordu previdiat unu finanziamentu de 100 milliardos de dòllaros pro sos Paisos in crèschida intro de su 2020 e unu lìmite a sa temperadura globale de 1,5 grados. Eris in Marrakech, Cop 22. Sa Wmo s’Organizatzione Mundiale Meteorològica at decraradu chi su 2016 at a èssere s’annu prus caente mesuradu a pustis de s’indùstria. Belle cròmpidu a sa làcana de sos 1,5 grados. E su presidente Pìgliaru, òmine fritu che a pagos e chi forsis de su caente mancu si nde sapit, at decraradu chi in Sardigna semus faghende totu su chi est possìbile. Ma pro ite? Pro su clima, pro sa salude de praneta e òmines? O pro servire s'Istadu cun s'iscusa de sarvare bator postos de traballu? De traballu tòssicu! Nessi cantu a su de Macumere, de Domusnoas, de Teulada, de Foghesu, de Cabu Frasca, de… e de … e de….