19/11/16

Sardigna sena gente in 45 dies? Imaginemus chi...

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

34mìgia persones, peri su mundu, si nche sunt fuidas dae domo issoro cada die in su 2015. 24 cada minutu. Unu drama registradu in su de tres raportos “Protezione internazionale in Italia”. Ma, a banda de palas de sos nùmeros, ite b'at?

Persones, pro prima cosa, de cale si siat edade, mancari b'apat pitzinnia meda. Istòrias de sacrifìtzios e de suferèntzias, fintzas si b'at galu gente meda chi, a ghisa de giùighes, bidat petzi su telefoneddu (e duncas?) chi si nche giughent in fatu. E galu: isperas de nche cròmpere a destinatzione (5mìgia si sunt rèndidos benende a Europa); timòrias de si cunfrontare cun gente chi, italòfona o sardòfona, petzi una limba connoschet: sa de s'òdiu ètnicu, in donu, cun òbligu de frecuèntzia a sos cursos fitianos; palas largas pro chi cada male de custa sotziedade nche ruat in sas issoro. 

Unu drama psicològicu in antis de èssere fìsicu e mediàticu, contadu·nos a s'ispissu dae sos micròfonos de s'intolleràntzia chi dant sa boghe a invasados cun su vocabulàriu limitadu (“buonistas”, “invasione”, “Boldrini”, “Kyenge” e gasi sighende). Como cunformemus custa tzifra a sos datos de inoghe: sa Sardigna si nche diat isboidare in pagu prus de 45 dies. 

A cussos livellos non bi semus ca sa fua massissa est sa de sa resone. De sa resone chi si nch'istèsiat dae sa realidade cada bia chi movet sa gherra contra a sos istràngios, cada bia chi naramus chi non b'at logu (tando nemmancu si dian dèvere torrare sos sardos disterrados?), cada bia chi faeddamus de invasione, cada bia chi ordimus assàchios che a sos de Brucei e Buddusò. 

Si si nche diat dèpere mòvere custa, de gente, a ritmu de 24 persones cada minutu, cantu tempus bi diat chèrrere?