11/11/16

Tàtari s'addòviat contra a su feminitzìdiu

de Lisandru Beccu


At a èssere Pratza de Monica Moretti su logu chi at a acasagiare sa mobilitatzione ispontànea (flash mob in inglesu) contra a sa violèntzia a sas fèminas e contra a su feminitzìdiu.
S'àrea pùblica, dedicada in su 2012 a s'uròloga de 38 annos morta in su 2002 dae unu pitzocu chi la pessighiat, at a difùndere unu messàgiu simbòlicu pro nàrrere “bastat” a sa violèntzia. S'eventu at a cumintzare sàbadu mangianu a sas ùndighi. Sos partetzipantes ant a caminare peri sa pratza e ant a lèghere, a boghe arta, sos nùmenes de totu sas fèminas mortas in su 2016. Nùmeru nch'at barigadu sas 97, si leamus in cunsideru sos datos de sa rubrica de su Corriere della sera: La ventisettesima ora.