22/12/16

Sa Tzina atoghende in s'incuinamentu

de Lisandru Beccu

Deretos Afp/Getty. Url imàgine

Sa situatzione est foras de controllu. S'incuinamentu de s'àera, in Tzina, nch'est cròmpidu a livellos insustenìbiles. Su guvernu at detzisu de arressare totu sos mezos de trasportu e de tancare iscolas e fàbricas. Semus arribados a su puntu chi nemos in s'ortu podet allùghere unu fogu minore pro arrustire unu bìculu de petza.
Sa faina est grae meda e sas cunsighèntzias sunt làdinas mescamente in contu de salude. «Sos tzinesos sunt paghende sos dannos de sos vìtzios de una generatzione intrea chi at pensadu petzi a s'isvilupu e no a s'ambiente» at naradu Bernhard Schwartlande de s'Organizatzione mundiale de sa salude.
Sa manu como colat a su guvernu chi at a dèvere atuare interventos prus profetosos pro nch'acorrare su problema. Disinnos de pranificare pompiende a su benidore e chi no ant a pòdere interessare petzi su minimòngiu de su tràficu o s'atividade de sas fàbricas.