07/12/16

S'Indonèsia si torrat a trèmere. Prus de 100 mortos.

de Lisandru Beccu

Deretos Hotli Simanjuntak/EPA. Url imàgine

S'ìsula de Sumatra, in Indonèsia, si nch'est ischidada cun su disisperu e cun su degollu. A sas 6:00 de custu mangianu (oràriu locale) sa terra at trèmidu cajonende prus de 100 mortos. Su bilantzu est galu provisòriu.

Su territòriu interessadu dae s'eventu est su de sa provìntzia indonesiana de Aceh. Sa magnitudo de 6,4 s'est isvilupada dae un'ipo-tzentru a pagu prus o mancu 10 chilòmetros de profundidade. Custa borta, belle gasi, non b'at perìgulu pro tsunami. Sos sucurridores sunt giai operende pro nde bogare sa gente a foras dae sas ruinas.
Sa regione aiat giai connotu disauras prus mannas. Su maremotu de su 2004 aiat mortu belle 250mìgia persones in totu s'àrea de s'otzèanu Patzìficu.