23/12/16

Sìria: acabbadu su fogu?

de Maurìtziu Sale


Deretos ANSA/AP URL imàgine 

«S'operatzione pro nche retirare sos militzianos dae Ḥalab (Alepu in SRD) nch'est concruida e at fraigadu sas cunditziones pro pòdere cumintzare sas tratativas cuncretas pro unu tregu totale in Sìria»: l'at decraradu su ministru russu de sa Defensa Serghiei Shoigu in un'addòbiu cun Putin. Addòbiu registradu e trasmìtidu in sa TV de istadu unos cantos minutos in antis de sa cunferèntzia istampa annuale in dereta de su presidente russu. «S'operatzione - at naradu Shoigu - est andada a dae in antis sighende s'òrdine preistabilidu in pare cun sos collegas turcos e iranianos. Como devet cumintzare sa de duas tapas:serrare sos interventos armados. A bisu meu - at agiuntu su ministru - nche semus a curtzu meda a tzelare su fogu in territòriu sirianu».