29/12/16

Telegram in sardu: oe si podet

de Maurìtziu Sale


Telegram, su servìtziu de sa Telegram LLC de messagìstica in tempus reale, basadu subra de sas nues virtuales e sena perunu iscopu lucrativu, dae oe b'at a èssere fintzas in Sardu. Unu programma lìberu e multi-prataforma, in donu pro chie si siat e pro ite si siat si chèrgiat impreare. Est a nàrrere pro impreu personale o cummertziale. Si bi podet cuncambiare messàgios iscritos e vocales, fotografias, vìdeos e cale si siat àtera genia de documentu informàticu.

Unu grandu passu a dae in antis conca a s'impreu formale e fitianu de sa limba sarda. S'idea est nàschida in intro a su grupu Sardware. Sòtziu espertu in contu de limba e de fainas digitales (Adrià Martin, Giuanne Frantziscu Fronteddu e Lisandru Beccu). Die cun die, cun passione e deditzione costante e afinighende sas connoschèntzias in contu de limba e de informàtica bi sunt reventidos a nch'ammaniare s'aplicativu in limba de Sardigna.

«Sas dificultades non sunt mancadas, de cale si siat creze, - narat Fronteddu -, ma a sa segura sos tradutores non semus mòvidos dae s'interrogativu chi afrigit su pòpulu nostru dae cando at postu allega in logu de pabiru: "cun cale sardu?" Sas ideas pro su chi pertocaiat s'ortografia fiant giai bastante craras e, in pare, cun s'esperièntzia achirida bortende in Facebook, amus realizadu su dispositivu in sardu».

Unu servìtziu chi mancaiat a dae chi oe, pagu prus o mancu totus, tenent in butzaca unu telefoneddu de ùrtima generatzione. Una bia chi s'aplicatzione nch'est installada s'impreu est simpre e intuitivu sena diferèntzia peruna cun sa versione in àteras limbas.

Sas informatziones pro nch'installare s'aplicatzione e su mòdulu in sardu sunt a disponimentu in su situ web http://sardware.tradumatica.net/.