08/12/16

Un'annu in pare cun bois

de Mamaliu Pibesa


365 dies a oe naschiat sa gazeta. A pustis de 737 artìculos, 738 cun custu, semus galu inoghe, in pare cun bois, pro bos contare sa Sardigna e su mundu. Traguardu chi amus segudadu gràtzias a totu sos letores chi, die cun die, sèberant s'informatzione de custu giornale lìberu.
Bos amus contadu de isport, de polìtica, de economia, de gherras, de povertade, de salude e de ambiente, semper cun àstula crìtica e obietiva, tratende temas de importu, locales e internatzionales. L'amus fatu impreende petzi sa limba nostra.
Pro sa prima borta unu notitziàriu in sardu at tratadu sas primàrias americanas, at fatu sa crònaca de sos campionados europeos de fùbalu e gasi sighende cun sas previsiones de su tempus, cun sas partidas de su Casteddu, cun su tziclismu e cun sos aprofundimentos polìticos. Sa gazeta at torradu a dare lughe a su giornalismu in sardu e a sa limba sarda matessi.
Amus a sighire custa caminera in pare cun totu sos letores chi nos ant fatu cumpangia, a manu tenta, in custu biàgiu, e cun totu sos chi s'ant a agiùnghere in su benidore.


Gràtzias e...a nos lèghere sanos