30/01/17

A Gaddura sa presidèntzia de s’Anci

de Maurìtziu Sale

Deretos Marco Ladu e Emilianu Deiana

Emilianu Deiana, sìndigu de Bultigghjata, est su presidente nou de sas Comunas de Sardigna. Aclamadu dae sos 118 sìndigos presentes oe, 30 de ghennàrgiu, in Abbasanta. S’aversàriu deretu suo, Giosepe Ciccolini, su sìndigu bitzichesu, in cuntierra cun s’assemblea, si nch’est essidu dae s’àula, paris cun àteros sustenidores istrintos suos, in antis de su votu. Bonas uras a su presidente nou cun s’isperu chi sos entes minores de Sardigna - apretados comente sunt dae Roma e dae Casteddu - connoscant dae como in susu, dies mègius e un’alenu sìntzeru de echilìbriu, lugore e giustìtzia.