11/01/17

Artìculu 18. Su referendum non si faghet

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. Url imàgine

Est de oe sa pronùntzia de sa Corte costitutzionale chi at torradu su diniegu a su Referendum promòvidu dae sa Cgil cun prus de 3milliones de firmas giai achiridas.

Su Referendum non s’at a fàghere, duncas. Nessi non comente fiat cuntzepidu a sas primas dae sa Cgil. Sa Corte manna at decraradu chi unu cuesitu fiat inamissìbile (n. 169 Reg. Referendum). Ammentamus chi sa consultatzione fiat punnende a nch’abrogare sas modìficas chi su Decretu (Jobs Act) aiat aplicadu a s’Istatutu de sos traballadores e a nche torrare a introduire sas làcanas pro sos litzentziamentos sena càusa giusta. 

Otenent imbetzes su nulla obsta sos cuesitos in contu de responsabilidade solidale apaltante-apaltadore (n. 170 Reg. Referendum) e de bonos de pagamentu (voucher) pro su traballu sussidiàriu o ocasionale (n. 171 Reg. Referendum). 

A su chi si leghet in sa nota ufitziale, sa Consulta oe in Càmera de consìgiu, at decraradu inamissìbile sa rechesta de Referendum denumenadu «abrogatzione de sas dispositziones in matèria de litzentziamentos illegìtimos». 

Sa Cgil at promissu batalla e Camusso pensat de ricùrrere a sa Corte europea. Pro su Guvernu imbetzes – a su chi narat su ministru de sa Salude Lorenzin – non b’at arriscu perunu de derrota.