13/01/17

Diesel-gate nou? FCA narat chi nono

de Lisandru BeccuS'agentzia americana pro s'amparu de s'ambiente at notificadu unas cantas violatziones de sas normas pro su chi pertocat sas emissiones in sos motores diesel de sa Fiat-Chrysler Automobiles. In su mirinu b'at 104mìgia veìculos produtos in sos Iua.


S'azienda ghiada dae Sergio Marchionne, imputada de àere installadu un'aplicativu chi permitit emissiones superiores a sos lìmites, diat pòdere èssere multada. S'inchesta pertocat sas produtziones de su 2014, de su 2015 e de su 2016 de sos modellos Grand Cherokee e Dodge Ram Truck.
S'amministradore delegadu de s'azienda ìtalo-americana però si defensat narende chi «non b'at nudda a cumone cun su casu Volkswagen, inoghe semus faeddende de un'àtera chistione» e agiunghet chi «amus semper tentu raportos cun s'Epa dae prus de un'annu e b'at de nàrrere chi nemos podet èssere gasi macu a su puntu de chircare de nch'installare unu software illegale».
Su grupu automobilìsticu però arriscat de dèvere pagare una multa de 4,63 milliardos de dòllaros, est a nàrrere 44.439 dollaros pro cada veìculu. «S'azienda at a andare a dae in antis fintzas si amus a dèvere pagare totu cussu dinare» at naradu Marchionne.

In s'ìnteri su tìtulu, in sa giorronada de eris, at pèrdidu su 16 puntos in sa bursa de Milanu e 14 in sa de Wall Street. Oe paret torrende in surcu.