06/01/17

E beneminde IPhone, su babbu mannu de sa telefonia mòbile

de Maurìtziu Sale

Steve Jobs in su 2006. Deretos GizModo  URL imàgineDeghe annos a oe naschiat su Iphone. E no est ipèrbole a lu cunnotare comente a unu meràculu de sa tecnologia mòbile. S’imbentu chi at dadu impèllida a unu setore – su de sas telecomunicatziones – chi fiat sonnis sonnis o belle mortu a dae chi nemos bi reventiat prus a creare cosa noa. Sa gherra cummertziale in su 2006 sighiat una currente revessa cunforma a su maschilismu imperante: fiat a chie lu teniat prus minore! Oe imbetzes – e semper torrende gràtzias a Steve Jobs - sa rechinta est a chie nche podet insertare cantos prus aplicativos possìbiles in intro a un’iscatuledda manna, pagu prus o mancu, cantu a unu taschinu. «Su sistema Ios (brevetu de Apple) est semper a caddu  - narant sos organizadores de su CES Tech de Las Vegas - ma fintzas Android, suta s’isprone issoro,  est creschende die cun die cun prejos pro cada butzaca». E - semper impreende·los cun giudìtziu -  cun grandu profetu pro sa mobilidade de sas noas e de sos cuntatos umanos, agiunghimus nois. Bastet a pensare chi 20 annos a oe, un’elaboradore sofisticadu e progredidu che a custu, no lu teniat mancu su presidente americanu.  A tempus prus.