23/01/17

Eletziones regionales. A tesu meda nche sunt?

de Màuru Piredda

Deretos regione.sardegna.it


Regionales: su bandu pro unu presidente e unu Consìgiu noos, lu diant dèvere ghetare su 2019. Nemos podet garantire chi sa legisladura atuale nch'aguantet. B'at prus de una boghe in contu de dimissiones e de votu primidiu. E si Pìgliaru si diat dimìtere pro cale si siat resone (auguremus·li cada bene), a domo finamentas sos consigeris. “Aut simul stabunt, aut simul cadent”, narat su ditzu. E si esseret, ite b'at a rodeu?

A manu dereta Cappellacci, prus chi no ativu in rete e peri sas biddas. Ammentat a Pili e sa martza sua de su 2004. Nât chi non s'at a candidare, ma in polìtica totu est possìbile. E, nessi finas a como, non b'at nemos chi l’aumbret. 

A manu manca amus bidu chi su cras annuntziadu dae Pìgliaru no est comintzadu mai. Su Consìgiu de istadu at negadu luego sos iscrannos a Irs e a Idv. A foras finamentas Arbau (La Base, ma cun Ledda galu ghiende su grupu mistu). Essidos imbetzes dae sa majoria Rifondazione, RossoMori e comunistas italianos (petzi sos de Muledda teniant s'assessoradu). 

Lecis, giornalista e intelletuale de màdrighe togliatiana, faeddat de una coalitzione oramai ghiada de s'asse Cabras-Maninchedda, ma s'in casu arribarent sos tempos de unu sèberu, non diat èssere cosa fàtzile pro su Pd. Su sotzialista de sa Fondazione di Sardegna? Su filòlogu macumeresu?

E Sel? In su mese de freàrgiu de su 2015, Maninchedda iscrieit chi «b'at chie la timet che a su fogu sa nàschida de unu partidu de sa soberania, de sa giustìtzia sotziale, de su traballu, de sa libertade e de s'isvilupu». Dae pagu s'assessore macumeresu at faeddadu de su «coràgiu de unu pensu polìticu sotzialista pro sa Sardigna»

Duncas, Sel Sardegna (chi no est Sinistra italiana) cun Maninchedda conca a eventuales primàrias de coalitzione? Luca Pizzuto punnat a un'assòtziu de manca pro sa Sardigna «chi si potzat finamentas abèrrere a sas esperièntzias de su sovranismu e de su catolitzèsimu sotziale».

In su versante autodeterminista amus àpidu sa derrota de Kelledda Mùrgia. E issa – l’at naradu – non s’at a candidare. Anthony Muroni (chi non diat chèrrere a votare luego) paret s'òmine chi nche nde potzat collire sos inditos. «Non giuat a àere ghiasat iscritu sàbadu, nen candidados a sa presidèntzia chi pensent de ischire totu». A bìdere istemus. Ma su perìmetru polìticu? «Tocat de chistionare cun belle totus. Su belle? Deo lu riservo a chie at àpidu responsabilidades de guvernu in sos ùrtimos oto annos». Ghennas abertas a carchi partidu italianu?

S'incògnita sighit a èssere sa lege eletorale (e a votare luego cheret nàrrere a no la mudare). Sende gasi, a una lista li bastat su 5%. Ma pro sas coalitziones bi cheret su 10%. 

E posca bi sunt sos 5 isteddos, malos a cumprèndere in contu de nùmenes e de prospetivas de cunsensu.