11/01/17

Gabriel a su Casteddu, Unale cun Maninchedda

de Màuru Piredda

Su Consìgiu regionale. Deretos Ansa

Tempus de assestamentos pro sas formatziones sardas, in su fùbalu e in sa polìtica. Si a su Casteddu arribat Gabriel, su Partito dei sardi de Pàulu Maninchedda e de Franciscu Sedda at ingagiadu a Lisandru Unale, consigeri tzaramontesu. Comente pro Gabriel, sa cosa l'ant ufitzializada de reghente ma sa boghe fiat girende dae tempus. A Unale nche l'aiant sètzidu sos eletores de Rifondazione (alleada cun su Pdci in su cartellu Sinistra sarda), ma in sos meses colados aiat disinnadu de non sighire s'àndala sestada dae su segretàriu Giuanninu Deriu e, duncas, de nch'abarrare in sa majoria pro-Pìgliaru. Unale, chi nche fiat in su grupu mistu, si nch'annanghet a Giuanne Frantziscu Còngiu, a Augustu Cherchi, a Pedru Màriu Manca e a s'ex tabaccianu Robertu Desini chi nch'aiat barigadu su Rubicone in su mese de cabudanni. «E semus a chimbe», at naradu - prenu de gosu - su semiòlogu annuntziende s'adesionde de Unale «a su progetu de fràigu de un'istadu sardu lìberu, losanu, giustu e dinnu». Su Pds (2,66% de cunsensos) devenit gasi sa segunda fortza polìtica de sa coalitzione de tzentru-manca.