29/01/17

In die de oe | Carl Benz brevetat sa prima màchina a benzina

de Maurìtziu Sale

Deretos Linkedln. Url imàgine

S’imbentu teniat tres rodas ebbia. Fiat pagu prus chi no un carru a boes, ma sena sos boes. In pare cun Nikolaus Otto, babbu de su motore a combustione interna (brevetu nr 37435), Carl Benz fràigat e brevetat  unu mezu semovente destinadu a mudare s’esistèntzia de s’umanidade intrea. Fiat su 1886, in die de oe. Su protòtipu teniat bator rodas, ma s’asse de dae in antis non permitiat un’istertzada discansosa. Tando Benz leeit su disinnu de nche li bogare una roda lassende·nde una ebbia in s’isetu de perfetzionare s’àngulu de curvadura, pro chi si poderet bortare in manera segura sena perìgulu chi su mezu si nche bortularet. A sas primas si nche tireit unos cantos risitos befulanos, ma cun su traballu fitianu e testarrudu comente fiat,  nche coleit a sa sièntzia tècnica sa teoria e su bisu suos. E galu oe, a pustis de 131 annos, pro sorte o a dolu mannu, cun totu sas megiorias e mesches cun sas fartas in contu de incuinamentu e pro su chi pertocat s’isfrutamentu laborale in sas fàbricas dedicadas, podimus nàrrere chi nemos potzat renuntziare a su brevetu suo.