05/01/17

In die de oe | Richard Stallman comintzat a isvilupare a Gnu

de Màuru Piredda

Richard Stallman, deretos lìberos. Url imàgine

“Gnu No est Unix”, est custu su sentidu de s'acrònimu Gnu, su sistema operativu ideadu dae Richard Stallman. In die de oe, su 1984 comintzeit a l'isvilupare impreende petzi aplicativos lìberos. Pro su programadore, su sistema propietàriu diat àere pòdidu impedire sa collaboratzione intre sos ativistas. «Chèrgio ispaniare – gasi Stallman – libertade e cooperatzione; chèrgio sa mègius sotziedade. Pro custu Gnu est a litzèntzia pùblica cun permissos de autore (copyleft in inglesu, Ndr)». Oe Gnu est abbinadu a unos cantos nùcleos (kernel), a comintzare dae Linux, cun paritzas distributziones. Stallman, presidente de sa Free software foundation, fiat membru de su Consìgiu consultivu de TeleSur finas a su 2011: si nch'andeit in polèmica cun sa propaganda pro-Gheddafi.