01/01/17

In die de oe | Sa fua de Batista e sa vitòria rivolutzionària in Cuba

de Màuru Piredda


Deretos, Museu de sa Rivolutzione


Sa prima die de su 1959 deveneit, pro Cuba, sa prima die de un'època noa. Fulgencio Batista, presidente golpista dae su 1952 si nche fueit a sa Repùblica Dominicana. Sa rivolutzione cubana, ghiada dae Fidel Castro, triunfeit a pustis de ses annos dae sos fatos de Moncada. Fidel impresonadu, illiberadu e esiliadu in Mèssicu at lassadu chi esseret s'istòria a lu giuigare. Oe - in pare cun Raul - sunt in medas a lu prànghere che òmine de giudìtziu e che babbu de su realismu sotziale, comente issu costumaiat a lu mutire.