19/01/17

In die de oe | Si nche morit Bettino Craxi

de Lisandru Beccu


Protagonista de sos annos otanta, Bettino Craxi si nche morgeit 17 annos a oe in Tunisia, ue si nche fiat tramudadu a pustis de s'iscàndalu de “tangentopoli”. Cumintzeit sa carriera de deputadu in su 1969 e in su 1976 l'elegeint segretàriu de su Psi. Ghieit duos guvernos a fila a pare, dae su 1983 a su 1987. Posca, in su '93, imputadu, si dimiteit dae segretàriu de su Partidu sotzialista italianu. In su mese de abrile, in unu discursu in parlamentu, ammiteit su finantziamentu illegale a sos partidos, ma nch'isterreit sas responsabilidades de su fenòmenu a totu su sistema polìticu. Su 19 de ghennàrgiu de su 2000 si nche morgeit in Hammamet. Teniat 66 annos.