25/01/17

In die de oe | Su Montenegru si rendet a s’Àustria-Ungheria

de Maurìtziu Sale

Deretos Gallica.bnf.fr      URL imàgine

Su 25 de ghennàrgiu de su 1916, duos grandu ufitziales montenegrinos  firmant sa resa a s’Àustria-Ungheria. Est istadu unu sèberu istrambu e disconnotu dae sos prus: su Re e su guvernu nche fiant in esìliu e non si cumprendet chie los apat autorizados a tratare e mescamente a si rèndere. Semper e cando finas no aende sos pabiros in règula, sa realidade fiat una e una ebbia: su Montenegru nche fiat istasidu e s’esèrtzitu cunsigneit sas armas. Vienna ispàinat sa noa in àeras de bolare: «Su Montenegru no est prus un’inimigu». Tando sa pregonta fiat una: sos austrìacos s’ant a firmare o ant a sighire sa martza conca a s’Albania, a Duratzu e a Valona? Su contingente italianu – dae sa costa adriàtica orientale, in logu duncas angenu - fiat orioladu mannu. In Inghilterra – cun su Partidu laburista a Congressu riunidu - b’aiat àpidu duas grandu votatziones. Una contra a sa lege chi previdiat s’òbligu militare a sos chi non fiant cojuados e s’àtera, prus peleosa meda, cun una majoria de in pessu 35mìgia votos e prus de 100mìgia astènnidos, at annulladu una grandu manifestatzione sindacale pro nche revocare su Servìtziu militare obligatòriu. Bincheint sos moderados, sos de Henderson, cun totu su sentidu de responsabilidade e de unidade natzionale issoro. Fintzas sa federatzione de sos minadores si nch’ischirrieit dae cale si siat “agitatzione perigulosa e antipatriòtica”.