12/01/17

Limba: eventos e noas

de Maurìtziu Sale


Sàbadu chi benit, su 14, ant a èssere duos sos eventos de importu pro su chi pertocat sa Limba sarda. Eventos conca a s’impreu fitianu suo in s’allega e in s’iscritura.

In Irgoli, a sas deghe e mesa, in sa Sala de su Consìgiu comunale, carrera de Roma 1, sa premiatzione de sos binchidores de su cuncursu in ammentu de s'iscritore e giornalista "Giuanne Frantziscu Pintore”

Cròmpidu a sa de tres editziones, su cuncursu, ideadu e organizadu dae Papiros editziones, est dedicadu a su giornalista e iscritore chi, ammentamus, fiat nàschidu pròpiu in Irgoli su 1939 e chi, làstima manna, s’est rèndidu in Nùgoro su 2012. 

Duas sas setziones de ocannu: sa Setzione generale, a ue podiant leare parte autores de cale si siat edade, prèmiat sos tres artìculos mègius cun 250€ cadaunu e sa Setzione istudentes de iscola mèdia, a ue podiant cuncùrrere sas classes de sas iscolas mèdias inferiores de totu sa Sardigna, prèmiat sos tres artìculos mègius cun 300€ cadaunu.

Ma sa novidade de sàbadu chi benit, est sa Cunferèntzia aberta de su sardu. S’eventu, istruturadu cun su mèdiu de sas mesas de istùdiu, ammaniadu dae su sòtziu Acordu, at a èssere in sa sede de su Ex Mè in Nùgoro, in sa pratza de su mercadu. 

At a mòvere dae sas noe de mangianu e s’at a istèrrere fintzas a sas oto de sero. Sa cunferèntzia - a su chi si leghet in su comunicadu ufitziale de Acordu – tenet una punna ebbia: sa paridade, in Sardigna, de su sardu cun s’italianu. 

Sos organizadores, semper in su comunicadu, puntualizant fintzas chi sunt «indipendentes e de cale si siat apartenèntzia». Faeddos agigu sibillinos, ma chi lassant cumprèndere chi non b’apat perunu ligàmene polìticu dislindadu e chi sa cunferèntzia siat aberta a chie si siat bògiat intervènnere cun su contributu suo. 

Oto sas temàticas pertocadas in s’addòbiu. Inoghe nd’ammentamus unas cantas ebbia: Arte e Limba sarda; Gender e Limba sarda; Iscola e Universidade; Istandardizatzione. Sas àteras, in pare cun su regulamentu pro leare parte a sa cunferèntzia, si podent agatare in su situ www.acordu.eu.