18/01/17

May: «A foras dae s'Ue». Sturgeon: «A foras dae su Rennu unidu». E Corbyn?

de Màuru Piredda

Deretos Ansa. Url imàgine

Martis chi benit, su 24, sa Corte suprema de su Rennu unidu s'at a pronuntziare subra de sa netzessidade (o mancu) chi su Parlamentu albiònicu si pronùntziet in contu de Brexit. In s'ìnteri Theresa May (chi bos aìamus giai presentadu cando fiat petzi ministra de s'internu de su guvernu Cameron) at mustradu a su mundu, dae sa Lancaster house de Londra, sa positzione de s'esecutivu cunservadore.


Intre sos 12 puntos elencados b'agatamus s'acabbu de sa giurisditzione de sa Corte europea de giustìtzia, sa furriada tzentralìstica in intro de su Rennu («afortire s'unione pretziosa intre sas bator natziones»), su controllu de s'immigratzione; sa collaboratzione anti-terrorismu cun sas àteras natziones, una cooperatzione noa a livellu cummertziale nointamen s'essida dae su mercadu ùnicu. Crìticos sos natzionalistas iscotzesos e sos laburistas. Si Nicola Sturgeon est ammaniende unu segundu referendum pro s'indipendèntzia, Jeremy Corbyn est timende chi sa Grandu Bretagna devèngiat unu paradisu fiscale nou. Ma a su matessi tempus paret chi “Jez” nche siat in intro de una furriada populista: sos faeddos suos in contu de libertade de movimentu de sos traballadores in Europa sunt bidos comente unu disafiu a sos aversàrios impreende sa matessi arma. Ma s'istòria polìtica reghente, a cale si siat latitùdine, nos narat chi sos eletores sèberant semper sos originales.