05/01/17

Mortu Tullio De Mauro, si nch'andat unu grandu istudiosu de sas limbas

de Màuru Piredda

Deretos Agf. Url imàgine

S'est rèndidu oe su linguista Tullio De Mauro. Nàschidu in Torre Annunziata in su 1932, De Mauro devengeit una figura de primore in su mundu acadèmicu italianu. Autore de unas cantas òperas chi nche devent istare in sa libreria de cale si siat amantiosu de sa chistione (a comintzare dae sa Storia linguistica dell’Italia unita), nos at frunidu unos cantos cuntzetos pro cumprèndere sa dialètica intre limbas e natziones, limbas e dialetos, cuntestu sòtziu-econòmicu e alfabetizatzione, impreu literàriu e impreu giornalìsticu, impreu populare e impreu ufitziale. De traditzione polìtica progressista at criticadu prus de una bia s'acostamentu de sa manca cunforma a su multi-linguismu. Pro issu «sos istandard e sos impreos issoro amparant sas libas minorizadas».