11/01/17

Mps: profetos privados, pèrdidas pùblicas

 de Màuru Piredda


Deretos lìberos. Url imàgine

«Sotzializare sas pèrdidas e privatizare sos profetos». Ma a comintzu de sa crisi (in su 2008) si faeddaiat finamentas de «sotzialismu pro sos ricos» e de «capitalismu pro sos pòberos». A guarnissa de totu, sa paràula de òrdine de #Occupy Wall Street («Su 99% semus!») e sas istatìsticas in contu de richesa. Si nch'iscudimus un'ograda a sa lista de su Sole 24 Ore, sos chi nch'ant afossadu a su bancu Mps sunt imprendidores, immobiliaristas, cooperativas “rujas” e partetzipadas. B'agatamus sa bicamerale de su capitalismu, est a nàrrere tzentru-dereta e tzentru-manca: «Pro unu bancu – iscrient Carlo Festa e Fabio Pavesi – ghiadu deghènnios dae una fundatzione de màdrighe polìtica, fiat belle naturale s'arma de su crèditu comente mèdiu de cunsensu e de iscàmbiu». Duos sunt sos faeddos chi s'ispàinant in àeras: ricapitalizatzione e cummissione de inchesta. Su primu tzertìficat sos islogan mentovados a comintzu. Su segundu fiat giai befadu 100 annos a como: «Petzi sa natzionalizatzione de sos bancos – iscrieit Lenin in “Sa catàstrofe imbeniente” – permitet a s'istadu de ischire in ue e comente, dae cale banda e in cale momentu current sos milliones e sos miliardos».