02/01/17

Posta: no a sa cunsigna a denterdie

de Maurìtziu Sale

Deretos Zonalocale  URL imàgine 

Su Sòtziu de sas Comunas de Sardigna (Anci), s’est opostu a su disinnu de Poste Italiane pro sa cunsigna de sa currispondèntzia a denterdie. «Giai semus in cunditziones precàrias pro prus de una resone – at decraradu Scano, presidente regionale de s’Anci – e como diat èssere unu corfu de bestrale a gatzile a nche giùghere sa cunsigna a una die emmo e una die nono. Est unu disinnu unilaterale de Poste italiane pro cuntènnere su gastu. In prus de s’àteru sèberu grae, giai in atu in unas cantas Comunas, de abèrrere sos ufìtzios a denterdie. No est cosa chi si podet bajulare e amus a fàghere totu su chi nos est possìbile pro nch’istransire custu disinnu. S’idea de s’Anci - agiunghet Scano - est a pònnere cun urgèntzia, in subra de una mesa sa chistione mentovada, in pare cun sa Ras e cun Poste italiane».