08/01/17

Regione, sos comunistas italianos saludant a Pìgliaru

de Màuru Piredda

Deretos ilpartitocomunistaitaliano.it

Sos comunistas italianos, chi dae pagu tempus sunt impreende su sìmbulu gutusianu e sa sigla de su partidu de Togliatti (a pustis de una parèntesi cun s'acrònimu gramscianu-bordighista Pcd'I), ant disinnadu de si nch'essire dae sa majoria de tzentru-manca. Traballu, trasportos, istrutzione, ispopulamentu de sas zonas internas, crisi de sos cumpartos industriale, agrìculu e pastorale sunt sos «puntos crìticos e de dissensu» cun sa Giunta Pìgliaru. Fabrìtiziu Anedda, su consigeri eletu dae su Pdci e sètzidu cun su grupu mistu, nche colat duncas a s'opositzione. Su Pci de Pepinu Ibba, carchi mese a pustis, at sighidu sa matessi àndala de sos ex cumpàngios de Sinistra sarda, est a nàrrere su Prc. Su partidu de Giuanninu Deriu si nche fiat essidu dae sa majoria in su mese de santugaine mancari su consigeri Lisandru Unale no aeret chertu abbandonare su grustu. In su mese in pessu coladu sunt istados sos Ruju Moros de Gesuinu Muledda a si nch'essire. Como est su Tzentru democràticu chi pedit un'acrarimentu. A Pìgliaru sighint a lu sustènnere su Pd, su Pds de Maninchedda, Sel Sardegna e su grupu cristianu-populare-sotzialista. Su grupu mistu est ghiadu dae Gaetanu Ledda (La Base) ma in intro b'at prus consigeris de opositzione (Pci, Ruju Moros, Fratelli d'Italia e Uds) chi non de majoria.