08/01/17

Terrorismu, Màssimu Ragnedda: «Annu nou difìtzile meda»

de Màuru Piredda

Imàgine pigada dae mragnedda.wordpress.com

«Su 2017 at a èssere difìtzile meda. A dolu mannu, ant a crèschere sos atentados terrorìsticos in totue. Primos obietivos sa Rùssia (in cada logu tèngiat interessos), sa Turchia e s'Europa in generale». Lu narat Màssimu Ragnedda, dotzente universitàriu sardu e espertu de comunicatzione e de polìtica internatzionale. Pro more de ite? Pro more «de sa torrada a domo de sos cumbatentes istràngios dae sa Sìria. In sos chimbe annos colados Iua e Europa (Rennu unidu, Frantza e Germània), in pare cun sos turcos e sas petroditaturas, ant annestradu, armadu e sustènnidu sos terroristas lòmpidos a Sìria dae mesu mundu. A pustis de sa liberatzione de Alepu gràtzias a sos russos, a sos iranianos e a sas trupas sirianas, custos terroristas (“reberdes” pro sos mèdios otzidentales) cun passaportu europeu, tzetzenu, australianu, istadunidense etc. si nch'ant a torrare a sos paisos issoro giughende·si in fatu s'annestru militare, ideològicu e istratègicu».

Pro su chi pertocat sa Turchia, Ragnedda narat chi «est comintzende a nde boddire sas supas». S'assàchiu a sa discoteca de Instanbul «est su primu, ispero chi nono, de una sèrie longa». Tres chistiones iscùrigant su chelu anatòlicu: s'iscontzu de sas fortzas de seguresa dae banda de Erdogan «pro cuntrastare a Gulan»; sa dificultade de controllare chie intrat a Turchia dae sa làcana siriana; s'acostamentu de Türkiye Cumhuriyeti a su Cremlinu, cosa chi «no agradat a sa Nato». Sa Rùssia – annanghet Ragnedda – sighit a èssere «sa mira punnada dae sos terroristas Isis e tzetzenos e dae sos servìtzios segretos (saudidos e americanos in primis) chi los controllant». E pro su chi pertocat s'Europa? «A chentinas sunt torrende. Una parte at cansiadu sos radar e sos servìtzios e diant pòdere corfare in cale si siat momentu». Previsione a sa Nostradamus? «Nono – cùngiat Ragnedda –, totu custu l'ischìamus e cheriat contadu. Sos mèdios no l'ant fatu e a cuare custas informatziones est comente a nàrrere fàulas».