09/01/17

Unu balet unu, ma s'Alde narat chi nono a Grillo

de Màuru Piredda

Deretos Agi. Url imàgine

«Nche so cròmpidu a sos concruos chi non b'at garantzias bastantes pro cumpartzire un'agenda comuna». Faeddos de Guy Verhofstadt, ghia de su grupu liberal-democràticu Alde in su Parlamentu europeu. «B'abarrant – at annantu – diferèntzias fundamentales pro su chi pertocat sas chistiones crae». Unu balet unu, nât chi, ma a contos male fatos si bi torrat. E, gasi, a pustis de sa votatzione in sa prataforma Rousseau chi at ratificadu sos disinnos de su majorale genovesu, su Movimentu 5 isteddos abarrat sena collocatzione in Bruxelles. Grillo, a pustis de àere punnadu pro s'intrada a unu grupu de su sistema, at faeddadu a ghisa de vìtima de unu prenetu: «Totu cantos contra a nois, amus fatu trèmere su sistema».