28/02/17

In die de oe | Acabbat sa gherra de su Golfu: sa prima

de Maurìtziu Sale

Deretos Steve McCurry  URL imàgine

Sa Gherra de su Golfu, locutzione antonomàstica pro Gherra de su Golfu Pèrsicu, cumintzeit su 2 de austu de su 1990 e  acabbeit pròpiu in die de oe, su 1991. Prus de 20mìgia sos mortos in ue belle 5mìgia fiant tziviles, nùmeros aprossimativos. Tocat a acrarire chi est connota comente sa prima, a dae chi in su giru de deghe annos, pagu prus o mancu, bi nd’at àpidu un’àtera, semper serente a su matessi golfu, ma mègius connota comente gherra de s’Iraq o segunda gherra de su Golfu: dae su 20 de martzu de su 2003 a su 15 de nadale de su 2011 e forsis galu in fieri.  Semper e cando, dae su puntu de annotu mediàticu, sa chi at singiadu sa cussèntzia colletiva, sa de un’opinione pùblica semper atenta e semper rebesta, est istada sa prima. Sos giornales de tando la poniant  - rumbulende·si·la unu cun s’àteru – semper in prima pàgina. Si diat pòdere pensare chi tenneret diferèntzias dae sas àteras gherras. Ma forsis no est gasi, ca a nche la sètzere subra de su caaddu informativu est istadu su fatu chi benderet.

Bendiat pàginas, bendiat publitzidade, bendiat e faghiat bèndere armas, bendiat fama e ranchidore. In prus chi no assentu polìticu pro o contra una banda o s’àtera. Diat èssere tropu longu e infadosu a nche collire inoghe e pròpiu sa die de s’ammentu, sas chi fiant sas trassas cuadas in palas de custa gherra vile e inùtile, in ue sas responsabilidades fiant bastante cumpartzidas in totu su mundu otzidentale. E, pro non nche rùere a intro de sa matessi bartza de su “villàgiu globale mediàticu”- comente l’aiat tzerriadu Stefano Beltrame, diplomàticu e iscritore veronesu - diat èssere mègius a l’ammentare petzi comente eventu istòricu, maleitu, dannàrgiu, inùtile comente a belle totus sos eventos de custa genia. Cun s’isperu chi potzat agiuare sas cussèntzias de oe, sabunadas in sete abbas, a torrare a cumprèndere su tempus chi nos tocat e chi galu nos at a tocare a bìvere.