25/02/17

In die de oe | Cassius Clay campione mundiale màssimu

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos  URL imàgine

Semus in su 1964. Cassius Clay, in die de oe, conchisteit su tìtulu mundiale de sos pesos màssimos: teniat in pessu 22 annos. Sa peus sorte  – suta sos corfos bene sestados –  li tocheit a Sonny Liston chi abbandoneit su disafiu in sa de sete ripresas. Clay fiat una creze de bobboi, tiraiat unu metru e norantunu e pesaiat unu cuintale o barda. Fiat mannu eja, ma teniat, subra de su tapete, un’elegàntzia e unu garbu chi galu oe sos atletas e fintzas sos amantiosos de su pugiladu si bisant. Non bi nd’at galu nàschidu àteru pùgile che a issu, nessi no in contu de sabiesa e de echilìbriu fìsicu e mentale, in prus chi non polìticu. Ammentemus in pare cun sa gràtzia e cun s’assentu suos, unos cantos faeddos chi pronuntzieit in contu de gherra. Paràulas graes giai mentovadas dae sa gazeta pro cummemorare sa die chi si nch’est mortu: «Sa cussèntzia mea – nargeit – non mi permitit de andare peri sos logos a isparare a frade meu, a calicunu prus iscuru o prus craru de mene o a carchi poberitu istasidu dae su fàmene, in mesu a su ludu, pro cuntentare e satisfare sa grandu potèntzia americana».