21/02/17

In die de oe | Die internatzionale de sa Limba materna

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos  URL imàgineSa Die internatzionale de sa Limba materna est una dèdica solenne a cada limba de su mundu e un'innu a sas diversidades linguìsticas de su pianeta. Die de festa, duncas. Una ricurrèntzia votada a s'ammentu chi, pro la nàrrere in modernesu, promovet s'ùnica interfache non telemàtica chi aunit sas fèminas e sos òmines de totu su mundu. Fintzas si no est bene articuladu e fintzas si non rispondet deretu a sos cànones cunventzionales, su sonu essit deretu dae sa gula de sa criadura in pessu naschende. E gasi sighit, perpetuende·si e megiorende die cun die fintzas a cando, a òmine fatu, non nche catzat s'ùrtimu alenu. Sa Die nche l'ammanieit s'Unesco in su mese de santandria de su 1999 pro su 21 de freàrgiu de cada annu. Sa prima la festeint pròpiu in die de oe s'annu imbeniente: su 2000. In su 2007 la reconnoscheit finas s'Assemblea Generale de s'Onu in cuntemporànea cun sa proclamatzione de s'annu 2008 comente Annu internatzionale de sas limbas. Sebereint su 21 de freàrgiu pro ammentare su de su 1952, in ue unos cantos istudiantes bengalesos de s'Universidade de Dacca, pateint peus sorte suta su fogu de sa politzia pakistana. Fiant manifestende ca cheriant su bengalesu comente limba ufitziale. Cando sos de s'Unesco la fundeint, a sa segura ischiant fintzas chi, in mesu a su mare Mediterràneu, b'aiat un'ìsula in ue sa limba la teniant belle sica e chi sos abitantes suos in contu de limba - mudende agigu su ditzu eternu - sunt a beru pagos, lascos e malefadados.