08/02/17

In die de oe | Gramsci in presone cumintzat a istèrrere sos cartulàrios

de Màuru Piredda


Presone de Turi, 1929. In die de oe Antoni Gramsci cumintzeit a istèrrere sas notas de su primu cartulàriu. Su fascismu teniat idea feras, giai s’ischit. In primis sa de ochìere pensu e ànimu in cada intelletuale aversàriu. E su rivolutzionàriu sardu, cun s’ideale suo, fiat duncas su bersàlliu perfetu. Nointamen soledade e tzensura, Gramsci nch’ammanieit però, pàginas de vàllia e de primore. Meledos chi galu oe sunt matèria de istùdiu in totu su mundu. A bìvere suta pressione e in isolamentu influeit pro seguru, e difatis sos iscritos (agigu diferentes dae sas anàlisis de s'Ordine nuovo) nascheint prus serentes meda a sa produtzione sotziològica. Ma b'at chie cunsiderat faddina a interpretare s'òpera sua comente a una furriada cunforma a su sovietismu. Ànimu e cussèntzia comunista fiant firmos, costoidos cun grandu gelosia in una carena minuda e bìdrina. Ca sas prospetivas de sa rivolutzione in otzidente e sos cuntzetos de egemonia e de cunsensu los impreèint pro pintare unu Gramsci gradualista. Pròpiu gasi, nointamen sas chistiones ligadas a su partidu, “Prìntzipe modernu”, e sa punna sua chi no abandoneit mai. In sos cartulàrios agatamus finamentas s'indàgine de su Risorgimentu (rivolutzione chi sa burghesia italiana no acumpreit, subalterna comente fiat a sa nobiltade e impotente cara a su problema agràriu); sa crìtica a Benedetto Croce; sas temàticas ligadas a su folclore e a sos intelletuales; sa chistione meridionale; unos cantos meledos in contu de crìtica literària.