15/02/17

In die de oe | Naschet Galileo Galilei, su babbu mannu de s'iscièntzia moderna

de Màuru Piredda


«Sa punna de s'iscièntzia no est a l'abèrrere sa ghenna a sa sabidoria islacanada, ma sa de artziare unu muru cara a s'ignoràntzia istremenada». Gasi faeddeit su Galileo Galilei de Bertolt Brecht cando su cardinale Barberini fiat a proa a si sètzere su tronu pontifìtziu. Nàschidu in su 1564, in die de oe, su matemàticu pisanu devengeit su babbu mannu de s'iscièntzia moderna in un'època (sa de su XVII sèculu) autoritària e repressiva. No est de badas chi su dramaturgu tedescu nche l'artzieit a palcu: sa vida de Galileo fuit èpica e teatrale, rivolutzionària cunforma a su connotu e disarmada cunforma a su poderiu incuisidore. Venètzia, Frorèntzia, Roma. Biageit peri s'Itàlia, ma nch'iscudeit sa mirada finas a chelu, pro ammustrare sos movimentos de sas lunas de Giove e pro iscumproare chi su sole no abarreit firmu petzi durante sa batalla bìblica de Gabaon. Sa terra, pro Galilei, non fiat su tzentru de s'universu. E custu cheriat nàrrere una cosa ebbia: chi sa crèsia non fiat su tzentru de sa terra. Tengeit grandu cunfiàntzia pro s'òmine e, finamentas pro custu motivu, disinneit de iscrìere in vulgare coniende paritzos tèrmines. Sa cuntierra dialètica intre Simplicio su tolemàicu e sos copernicanos Filippo Salviati e Gianfrancesco Sagredo, l'isterreit in su “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”. Protzessadu, minetzadu de retzire tortura, Galilei abiureit. Ma paret chi sa terra si moveret a beru. «E pur si muove», nât chi.