14/02/17

In die de oe | Sa Rùssia soviètica nch'apartat su calendàriu giulianu

de Màuru Piredda


«Pro instaurare in Rùssia su sistema de càrculu de su tempus impreadu in su bonu de sos paisos tziviles, su Sòviet de sos commissàrios de su pòpulu deliberat de introduire, a coa de su mese de ghennàrgiu de ocannu, in sos atos de sa vida tzivile, su calendàriu nou». Cun custu decretu s'istadu sovièticu nàschidu a pustis de sa rivolutzione sotzialista nche coleit a su calendàriu gregorianu. Sa mirada de sos bolscevicos fiat internatzionalista e sa punna issoro fiat sa de sa pesada anticapitalista in totu s'otzidente (a comintzare dae sa Germània). Teniat pagu sensu, pro issos, a mantènnere una traditzione chi partziat su paisu a majoria ortodossa dae su restu de s'Europa e de su mundu. Su mese de frèargiu de su 1918 comintzeit duncas in die de oe, su 14: nche toddeint, duncas, sas primas 13 dies pro permìtere s'agantzu chertu. Ma non fiat s'ùnica mudada. Su reposu setimanale, a su nessi a comintzu, ruiat cada chimbe dies cunforma a sos grupos de traballu. Una mesura pro traballare prus pagu ma pro non firmare sa produtzione. In antis de tando su calendàriu lu mudeint sos rivolutzionàrios frantzesos (in vigèntzia fintzas a su 1805 ma torradu a bogare a campu dae sos comunardos).