05/02/17

In die de oe | S'arrestu de Miali Schirru, s'anarchista padriesu

de Màuru Piredda


A Miali Schirru lu connoschimus finamentas gràtzias a su libru de su giornalista silanesu Pepinu Fiori e a sa cantzone “Kenze Neke” de s'omònimu grupu combat-rock thiniscolesu. Nàschidu in Pàdria su 1899, biveit in Putumajore e, in antis de nche brincare su mare conca a sos Istados unidos, l'arresteint pro sas pesadas torinesas contra a sa gherra, su 1917. In su 1920 nche crompeit a Amèrica e in cussos annos cumintzeit a frecuentare sos anarchistas de New York collegados a su giornale “L'adunata dei refrattari”. Ma su disìgiu de ochìere a Benito Mussolini fiat mannu, e pro cussu motivu moveit conca a Itàlia (faghende tapa in Frantza, in ue s'ovieit cun Emìliu Lussu). In die de oe, su 1931, l'arresteint in Roma. «Si diat pòdere callare, diat pòdere negare – iscrieit Fiori –. Ma issu, Schirru, non si callat. Deretu, sena isetare chi bi lu pregontent, totu narat, cun intzidu e fieresa. Unu disafiu a su fascismu. Una proa de atza». Cundennadu su 28 de maju dae su Tribunale ispetziale pro s'amparu de s'istadu, lu ochieint sa die a pustis. Deghe sardos.