11/02/17

Màchinas a idrògenu: possìbile, auspicàbile, inevitàbile

de Maurìtziu Sale

Deretos Air liquide. Url imàgine

Francu sos estratores, nde sunt cumbintos belle totus, in su mundu. A sa segura nde sunt cumbintos sos trèighi chi nch'ant ammaniadu su Consìgiu pro s'Idrògenu, (Hydrogen Council), in Davos, Isvìtzera, sas primas dies de su mese de ghennàrgiu. Semus chistionende de bobbois in àmbitu automobilìsticu, Toyota, Daimler, Bmw, in àmbitu energèticu, Air Liquide, Shell e ferru-tranviàriu, Alstom, pro nde mentovare petzi unos cantos. Sa presidèntzia e sa vitze-presidèntzia pro tempore, a dae chi s'idea est nàschida cun issos, l'ant a leare, in òrdine, Takeshi Uchiyamada, giaponesu, amministradore in càrriga de su grupu Toyota e Benoît Potier, frantzesu, printzipale de Air Liquide.

Ambos ant dadu a intèndere chi ant a investire 1,9 milliardos de èuros cada annu, dae su 2018 a su 2022 pro sa chirca e s'isvilupu in contu de idrògenu e de motores cumpatìbiles. Ant fintzas annantu chi diant crèschere su gastu si sos guvernos ant a mantènnere in mèritu una legislatzione istàbile e chi duret a tempus longu. Bonas noas chi, si est beru chi non nch'istèsiant su pantasma de su capitalismu, nessi leant in cunsideru s'ambiente e mescamente sa salude. Ca, si sighimus gosi, su destinu nos lu semus marchende cun sas manos nostras etotu.

A rodeu, peri sos caminos de totu su mundu, sunt pagu prus o mancu 1milliardu, sos veìculos lèbios a motore. Est a nàrrere furgones, veturas, mototzicletas. Sena carculare duncas sos mezos pesantes chi sunt tres bortas de mancu. E 16mìgia de milliardos - unu nùmeru chi non benit bene mancu a l'iscrìere - sos chilòmetros, su tretu chi s'ant carcadu cada die, fintzas a oe.
A li fàghere su contu in tèrmines de traballu operaju o de incuinamentu nos diat segare s'alenu, e forsis non diamus èssere a tretu de règhere.

Unu venidore a idrògenu est duncas possìbile, auspicàbile, inevitàbile.