14/03/17

Assàchiu a s'Idea Lìbera: su 25 in programa una manifestatzione

de Lisandru Beccu

Imàgine FIU

«Amus abertu sa ghenna ca pariat chi b'aeret gente in foras. Fiat pagu prus o mancu mesanote e mesu. Mancu su tempus de iscangiare sa ghenna chi nos ant corfadu cun fustes e cun chintòrgias, sunt intrados a intro e nos ant abertu sa conca. Posca semus resurtados a nche los isuliare a foras. Si nche sunt fuidos, ma tres persones las amus connotas».
Custu est su chi est capitadu in sa sede de su colletivu s'Idea Lìbera sa note intre sàbadu e domìniga. In sa sala de carrera de Casaggia fiat in pessu acabbada sa chena pro sustènnere sa de tres carovanas anti-fascistas in Dombass. Unu de sos eventos chi ànimant a s'ispissu s'apendìtziu antigu de Santu Apollinare.
«No ischimus a su chentu pro chentu si esseret gente imbiada dae CasaPound, ma est seguru chi sas tres persones chi amus connotu sunt militantes de cussu movimentu» at naradu unu rapresentante de su FIU.
B'at de acrarire fintzas chi, in contrapositzione cun su chi ant iscritu sos giornales italianos, pro chistiones de ideales nemos de su colletivu at espostu denùntzia a sas autoridades. Domìniga sos ativistas matessi ant cundennadu sas fainas de sa note cun unu sit-in simbòlicu contra a violèntzia e fascismu. Si previdet un'àtera manifestatzione, aberta a totu sos tzitadinos, su 25 de custu mese.