07/03/17

In die de oe | Roald Amundsen a su Polu Sud, s'annùntziu

de Màuru Piredda

Deretos Keystone/Getty Images

«Oe, bintunu de martzu de su milleotighentossessantoto, deo, Nemo, nche so cròmpidu a su Polu Sud a su de norantunu grados e pigo possessu de custu tretu de su globu, de ses una parte de sos continentes connòschidos». Sa fantasia a Jules Verne no li mancheit iscriende Bintimìgia legas in suta de sos mares. Ma non tardeint a bi cròmpere a beru: petzi barantatres annos a pustis, su 14 de nadale, sa bandera bi la pongeit s'esploradore norvegesu Roald Amundsen. In die de oe, su 1912, s'annùntziu ufitziale. S'ispeditzione de Amundsen non fiat s'ùnica. Sa matessi punna la teniat s'inglesu Robert Falcon Scott chi però, antitzipadu dae s'aversàriu, tardeit de unu mese e, torrende a domo, si rendeit in caminu in pare cun sos òmines suos, abbratzadu dae su fritu antàrticu mortale. S'isfortzu de ambos sos òmines l'ant isculpidu in su nùmene de sa base permanente de chirca (sa Amundsen-Scott South Pole Station) fraigada in su 1958 e gestida dae sos Iua. Pro s'impreu patzìficu de sas resursas de su continente astradu Argentina, Austràlia, Bèlgiu, Frantza, Giapone, Istados unidos, Norvègia, Rennu unidu, Sud Àfrica, Tzile, Unione soviètica e Zelanda Noa firmeint, in su 1959, su Tratadu antàrticu.