14/03/17

In die de oe | Sa morte de Giangiacomo Feltrinelli imboligada in su mistèriu

de Lisandru Beccu

Deretos lìberos

L'agateint sena vida in Segrate, a curtzu a una turre elètrica, fiat su 14 de martzu de su 1972. Gangiacomo Feltrinelli, a pàrrere de sos incuirentes, in butzaca teniat unu documentu farsu e cheriat fàghere esplòdere sa turre elètrica. Sa tesi ufitziale non cumbincheit mai sos amigos e sos parentes chi penseint deretu a un'assassìniu de sos servìtzios segretos. S'editore milanesu, chi leeit parte a sa resistèntzia anti-fascista, in su 1954 fundeit sa domo de imprenta Feltrinelli. S'esperièntzia polìtica nche lu giugheit a tènnere raportos turmentados in antis cun su PSI e a pustis cun su PCI. Sos biàgios a Cuba imbetzes li permiteint tèssere raportos bonos cun Fidel Castro. Tengeit fintzas cuntatos cun sa manca indipendentista sarda pro fraigare una “Cuba de su Mediterràneu”, ma s'operatzione non sirioneit.