11/03/17

In die de oe | Si nche morit Pepinu Mereu

de Lisandru Beccu


Non b'at duda, sa situatzione sòtzio-polìtica Pepinu l'aiat e l'at intzertada cun sas rias «...a tantu l'ides, su mundu est gai, a sicut erat non torrat mai...». Versos indiritzados a Giuanne Sulis, mèigu tonaresu e amigu de su poeta. In sa poesia A Nanni Sulis est rapresentada totu sa sotziedade sarda de su 1800. Fotografia de un'ìsula carrargiada dae sos problemas econòmicos e sotziales, comente como, mancari in manera agigu prus lèbia. Su giòvanu tonaresu intreit in cuntatu cun sa sotziedade de sas biddas e de su sartu gràtzias a su tempus chi dedicaiat a sas garas e a sa poesia in generale. Annos chi ant marcadu a fundu sa cussèntzia e sa formatzione de Mereu. Òmine, issu, chi at semper cundennadu sos abusos e sas ingiustìtzias. Annu cun annu si nch'acostieit semper de prus a sos ideales sotzialistas, a sos valores de sa libertade e de s'agualidade. Nde sunt testimòngias sas cantzones suas, versos dedicados a unu mundu chi est mudende a su peus e chi forsis no at a torrare prus che a in antis. Pepinu Mereu si nche morgeit pitzinnu, a 29 annos. Fiat s'11 de martzu de su 1901.