14/03/17

Sintassi

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos

Cando semus in cherta de comunicare, ite si siat a chie si siat, semus fraighende unu testu. Su testu podet èssere orale o iscritu e est unu messàgiu ammaniadu impreende unu còdighe. Ischimus finas chi sos testos non sunt s'ùnicu messàgiu chi nche podimus imbiare a chie si siat. Unu cuadru, un'istàtua, una sinfonia o unu dillu sunt, fintzas issos, mèdios de comunicatzione. Lu sunt fintzas si òperant impreende còdighes diferentes e in campos diferentes dae su de sa limba. Est pro cussu chi a istèrrere unu testu cheret nàrrere a comunicare impreende su còdighe linguìsticu. Bene, custu còdighe tenet unu nùmene e si narat Sintassi.

Faeddu de orìgine grega, σύνταξις «òrdine, organizatzione», est cumpostu dae σύν «cun, paris, in pare» e dae τάξις  «assentu, sistematzione». Unu testu, orale o iscritu podet èssere ampru meda, es.: «Pro praghere, lassa·mi agigu in pasu, ca so in cherta de nche cagiare carchi cosa cun su traballu e, si sighis gosi, mi tropellas!» o... telegràficu: «Essi·mi·nde dae pees!»  Si in càmbiu dìamus nàrrere: «Dae essi pees nde mi» cuncambiende·lis duncas su giassu a sos cumponentes de sa frase,  non semus impreende perunu còdighe. Non semus sighende peruna sintassi. E non semus comunichende perunu messàgiu. Semus dende·li agigu de àera a sas gangas o tretu a su lapis e forsis nche podimus tirare carchi risitu, ma non comunicare. Sa punna est duncas chi sos àteros nche collant su chi  semus comunichende·lis.  Sa punna est , in fines, chi nos cumprendant sena duda peruna. 

Ca sena bona cumpresa non b'at comunicatzione. Si semus chistionende, b'at petzi sonu  e,  si semus iscriende,  grafemas ebbia. Como,  medas galu non bi creent o - nessi intendende·los o leghende·los - no lu dimustrant, ma su sardu, mancari siat una limba minoritària, tenet una sintassi sua. E est una sintassi gasi marcada chi cundit e cunditzionat fintzas una limba forte comente a s'italianu. Sos esempros in italianu regionale de Sardigna, a sa segura, non nos fartant. «E dov’è che stai andando?» «Me ne esco un po' a funghi!» «Ah! E tornando, ci passi per favore in negozio e mi compri  poco poco  pane?» «Uhm… mi  sa che non farà, a quell'ora: staranno già chiudendo!» 

Mi', sa sintassi!