15/04/17

In die de oe | Afundat su Titanic

de Lisandru Beccu


Acontesseit totu a pustis dae sas 23:40 de su 14 de abrile de su 1912. Su Titanic, chi a sos tempos fiat su transatlànticu prus mannu de su mundu, tengeit vida curtza meda. In sa percurrèntzia inaugurale sua, a pustis de àere iscutu a un'iceberg, si nch'afundeit in s'abba astragada de su Mare de su Nord. Su primu biàgiu, chi a dolu mannu est divènnidu s'ùnicu, previdiat a mòvere dae su portu de Southampton pro nche cròmpere a su de New York . Ma a sa destinatzione americana sa nae non nche crompeit mai. A mesu tretu, in caminu, addovieit un'iceberg chi l'abereit un'iscòrriu mannu in costàgiu e lu cundenneit a afundamentu seguru. Fiat una note neulosa e, a cajone de sa paga visibilidade, s'echipàgiu non resesseit a s'abbigiare in tempus de su perìgulu. A sas 2:20 de su 15 de abrile su transatlànticu resurtaiat isparèssidu de su totu. 705 persones si sarveint cun sas barcas de sarvamentu. Sas àteras 1.518 si nche morgeint in pare cun sa nae e cancaradas dae su fritu de s'abba.