01/04/17

In die de oe | Hitler cundennadu pro su corfu de istadu “de sa birreria”

de Màuru Piredda

In sa foto Lundendorff e Hitler. Deretos lìberos

Chimbe annos de presone. Custa sa sentèntzia emìtida in die de oe, su 1924, pro Adolf Hitler. Chimbe annos de presone pro àere aprontadu su corfu de istadu de s'annu in antis, su de sa birrerria, pro nos cumprèndere. S'ocasione fiat sa de sa parlata de Gustav Ritter von Kahr, ditatore de sa Baviera, in sa Bürgerbräukeller, s'8 de santandria. Hitler, che a un'atore, nch'intreit a sa sala e, iscortadu dae sos òmines de su Sturmabteilung, ispareit unu corfu de pistola in àeras custringhende von Kahr a si callare e a lu sighire a un'aposentu. Presentes finamentas Otto von Lossow (cumandante de sa Reichswehr in Baviera) e Hans von Seisser (cabu de sa politzia de istadu), àteras duas cambas de su triumviradu chi Hitler cheriat a costàgiu in cussa aventura. Su babbu de su nazismu otengeit finamentas su sustennu de su generale Erich Ludendorff, un'àteru bellu pegus annestradu a s'inferru de sa gherra. Cun tremìgia òmines in fatu, Hitler e Ludendorff martzeint conca a su ministèriu de sa Gherra. Sena peruna possibilidade, però, de nche cròmpere a su resurtu disigiadu. Una bia impresonadu, Hitler cumintzeit a iscrìere su Mein Kampf. Su restu l'ischimus. Lu dìamus dèvere ischire.