10/04/17

In die de oe | Morint a Emiliano Zapata

de Màuru Piredda
 
Deretos lìberos. Url imàgine

In dies de beranu che a custa, un'apòstolu lestru a basare traigheit a Gesùs. Carchi annu a pustis fuit unu Jesus (de sos de Guajardo) a traìghere un'àteru rivolutzionàriu. Gasi, in die de oe, su 1919 in Chinameca, moreint a Emiliano Zapata Salazar. Connòschidu pro àere ocupadu sas terras e pro las àere partzidas intre sos prus pòberos, ghieit sas milìtzias massajinas in pare cun Pancho Villa. Ambos nch'intreint, in triunfu, a Tzitade de su Mèssicu. Ma Zapata refuideit s'iscrannu. Gasi etotu sos zapatistas de oe narant chi cherent mudare su mundu sena pigare su poderiu. Ma sa comuna de Morelos, grandu esperièntzia de democratzia direta, non podiat bastare. Sos inimigos li fiant a costàgiu. Sas milìtzias de Álvaro Obregón Salido (issu s'iscrannu lu pigheit dae su 1920) cajoneint sa derrota de sas de Pancho Villa imprimende una furriada reatzionària. «Est mègius a mòrrere ritzos chi no a bìvere inghenugrados», costumaiat a nàrrere Zapata, ochidu in die de oe.