08/04/17

In die de oe | Nch'interrant a Karol Józef Wojtyła

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

A Giuanne Pàulu II, su paba polacu, nche l'interreint in die de oe, su 2005, ses dies a pustis mortu. Su cunclave nche lu setzeit su 16 de santugaine de su 1978 e su suo fuit su de tres pontificados prus longos de s'istòria de sa Crèsia. Sos sutzessores suos lu beatificheint (Beneitu XVI) e lu santificheint (Frantziscu). Inimigu de su comunismu, dae su sotzialismu reale a sa teologia de sa liberatzione, coleit a s'istòria comente un'atore polìticu de primu pranu sena refudare aparitziones cun gente che a Pinochet. Iscampadu a sa balla de Mehmet Ali Ağca gràtzias a Nostra Segnora, nât chi, fiat grandu amigu de su cardinale-bancheri Paul Marcinkus, unu chi costumaiat a nàrrere chi «sa Crèsia non si guvernat cun sas avemarias». A Wojtyła, sos Kenze Neke li dedicheint una versione de “A s'andira”. A s'interru suo pigheint parte 200 delegatziones ufitziales e belle tres milliones de persones intre pratza de Santu Pedru e cada giassu de s'urbe romana cun ischermos mannos.