15/04/17

In die de oe | Si nch'andat Maria Lai, artista de filos e cordas

de Lisandru Beccu

Deretos S.P.

Maistra de tramas e de filos, resesseit a cojuare sas ainas de s'impreu fitianu cun s'arte pòbera. Tessìngios cun pane, tzeràmicas, libros e filos de cotone. S'ispiratzione la retzeit dae su logu in ue istaiat e dae su disìgiu de tèssere unu ligàmene firmu e forte cun sa terra sua. Nascheit in su 1919 in Ulassa, ma sos istùdios e sa gana de connòschere nche la leeint a Itàlia. Sas esperièntzias de Roma, de Venètzia e de Verona fuint petzi unu passàgiu pro crèschere sa passione artìstica. Cumintzeit a espònnere sas òperas suas in su 1957, sustènnida dae Marcello Venturoli e cumintzeit a retzire prèmios e reconnoschimentos. Collaboreit fintzas cun Antine Nivola, cun Guido Strazza e cun Luigi Veronesi. In su 1993 torreit a Sardigna e si nch'andeit a istare a Cardedu, dae ue sigheit a prodùere òperas de importu. Si nche morgeit in die de oe, su 2013.