21/04/17

In die de oe | Su Giapone presentat su Game-Boy

de Maurìtziu Sale

Deretos Nintendo

Giogu pro pitzinneddos, gasi lu batijeint. Fiat una genia de carculadore progetadu petzi pro giogare. In die de oe, su 1989, sa Nintendo, dita giaponesa, presenteit a su mundu intreu s’imbentu prus curiosu e prus bèndidu in totu s’istòria de sos elaboradores portàtiles. Cun 118milliones e 690mìgia unidades bèndidas nche barigheit una làcana in contu de cummèrtziu chi galu oe no nd’agatat parìviles, in cale si siat setore. Su prus difusu fiat assotziadu cun unu gioghitu de fràigu e de incastru: Tetris. Òpera de s’iscientziadu russu Aleksej Leonidovič Pažitnov chi lu progeteit in su 1984. Cunsiderende chi in su 1989 sa populatzione mundiale fiat de 5milliardos e 260milliones e chi pagu prus o mancu 1milliardu fiat in sa Repùblica tzinesa ebbia – in ue sa bèndida fiat proibida finas a su 1993 – si podet nàrrere chi in totu su mundu b’aiat unu Game-Boy cada 35 persones. Si pensamus chi non si bi podiat telefonare, nen fotografare, ne imbiare cale si siat messàgiu, comente a sos telefoneddos modernos, si podet afirmare sena duda chi siat unu primadu belle impossìbile a nche barigare.