13/04/17

In die de oe | Su ochidòrgiu de Jalianwalla Bagh

de Lisandru Beccu


In Amritsar b'at unu monumentu chi ammentat su chi capiteit 98 annos a oe, una frama istilizada chi rapresentat su ochidòrgiu de Jalianwalla Bagh. Su discuntentu de su pòpulu indianu nascheit a pustis de sa prima gherra mundiale, cajonadu dae su fatu de no àere otènnidu perunu vantàgiu dae su cunflitu. Sa situatzione, die cun die, caenteit e pongeit in birbìllios s'impèriu britànnicu chi, a su tempus, guvernaiat s'Ìndia. Sas protestas crescheint e sas autoridades si defenseint introduende sa lege martziale. Su 13 de abrile de su 1919 mìgias de indianos s'addovieint in Amritsar pro sa festa Sikh chi, in su sentidu indianu, acollit su beranu. Sa die nòdida si furrieit deretu a degollu. S'esèrtzitu britànnicu nch'acorreit sas mìgias de persones e ispareit a s'isfaddida, ochiende·nde 379 e ferrende·nde 1.200. In sos meses imbenientes sos atos graes sigheint cun violèntzias e cun dispositziones ratzistas pro totu sos indianos. Acontèssidas de importu belle ismentigadas dae sos libros de istòria.