23/04/17

In die de oe | You Tube: carrigadu su primu vìdeu

de Maurìtziu Sale

Deretos Google

Su 23 de Abrile de su 2005 a sas 20:27 Jawed Karim, unu de sos fundadores, nche carrigheit su primu vìdeu a sa prataforma YouTube, situ nàschidu in su mese de freàrgiu pro cumpartzire vìdeos peri totu su mundu. Deo in su zoo (Me at the zoo), su tìtulu originale. Duraiat 18 segundos e fiat giradu in su Zoo de San Diego, Califòrnia. Karim cun su gistru Jawed est istadu fintzas su primu utente chi si nche marcheit a su situ. Oe su situ pertenet a Google chi lu comporeit in su 2006 pro 1milliardu e 700milliones de dòllaros. In sa prataforma cadaunu si podet abèrrere unu canale e carrigare vìdeos personales o fintzas angenos semper chi non vìolent sos deretos originàrios, cosa chi nde cajonat s’eliminatzione in automàticu cun un’algoritmu chi reconnoschet sa paternidade de sos deretos de autore. Oe in die sos vìdeos chi tzìrculant peri su situ non si podent contare. Si chistionat de nùmeros a inghìriu de sos 6milliones cada 24 oras. Cada minutu si nche càrrigant pagu prus o mancu 300 oras de vìdeos. Cun custos datos, sunt duncas 432mìgia sas oras de vìdeo cada die e duncas 157milliones e 680mìgia oras s’annu. In pràtica, pro si pòdere abbaidare totu sos vìdeos chi si nche càrrigant in un annu, bi diat chèrrere  18mìgia de annos. E cunsiderende una durada mèdia de 4 minutos e mesu pro cada vìdeu e sas 300 oras de vìdeos carrigadas cada minutu, in un’annu si nche càrrigant 2milliardos, 102milliones e 400mìgia de vìdeos. Curiosidades: a oe, su vìdeu chi ant abbaidadu de prus est su de Psy chi si tìtulat Gangnam Style cun 2milliardos e 800mìgia visualizatziones a su 30 de maju de su 2014. Primadu galu a nche barigare.