13/05/17

In die de oe | Ali Ağca proat a ochìere su paba

de Lisandru Beccu


Mèrcuris, su 13 de maju de su 1981, fiat die de udièntzia generale. Karol Wojtyla fiat in pessu acabbende sa parada in pratza de Santu Pedru, in Roma, cando, totu in unu, dae sa carca presente in s'eventu nch'esseit a pìgiu sa pistola chi l'indiritzeit duos corfos. Una balla l'arribeit a s'ossu sacru e s'àtera, a pustis de l'aere fraturadu su pòddighe, lu fergeit a su bratzu. Ambas sas ballas acabbeint su biàgiu issoro in corpus a duas fèminas americanas. Sa manu criminale fiat sa de Ali Ağca, militante de s'organizatzione bozkurtlar, grupu turcu de dereta. S'atentadore, arrestadu deretu dae sa politzia, no at chertu iscobiare mai sas resones beras chi nche l'ant giutu a isparare contra a Wojtyla. In s'ìnteri, su Paba, ricoveradu in su policlìnicu Gemelli, si sarveit e torreit a sas funtziones fitianas. Duos annos a pustis detzideit fintzas de addoviare s'atentadore suo in presone. Ali Ağca in sos interrogatòrios fiat avesu a mudare versione cada borta. Otengeit sa gràtzia dae Carlo Azeglio Ciampi in su 2000.