03/05/17

In die de oe | Arbèschida noa in Giapone

de Màuru Piredda

Una pàgina de sa Costitutzione. Deretos lìberos

Su tres de maju, in Giapone, no l'ammentant petzi pro su cumintzu de su Protzessu de Tokyo. Tando, su 1946, unu Tribunale militare internatzionale giuigheit sos majorales de s'impèriu nipònicu pro crìmines contra a sa paghe, crìmines de gherra e crìmines contra a s'umanidade. Perunu protzessu a s'imperadore Hiroito e a sa famìlia sua. Shōwa Tennō (su nùmene suo a pustis mortu) abarreit imperadore finamentas cun sa Costitutzione noa, in vigèntzia dae s'annu a pustis, semper in die de oe. Ma semus faeddende de una figura simbòlica in intro de unu sistema parlamentare. Aprontada cando su Giapone fiat ocupadu dae sos alleados, sa costitutzione renùntziat a su deretu a sa gherra.